menu

Podrobné pravidlá akcie

Usporiadateľom akcie "PERGOLA ARTOSI S BONSOM AŽ 3 SCREENOVÝCH ROLIET ZADARMO" (ďalej len akcia) je spoločnosť ISOTRA a.s. (ďalej len usporiadateľ), so sídlom Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČO: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akcia platí pre územie Českej a Slovenskej republiky.

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len účastník akcie), ktorá si v danom období od 22. 3. 2021 do 31. 5. 2021 vrátane záväzne objedná pergolu ARTOSI a dodatočné produkty usporiadateľa - screenové rolety. Akcia sa vzťahuje na nasledujúce produkty: pergola ARTOSI a screenová roleta HR8-ZIP, screenová roleta ALFA-ZIP, screenová roleta ALFA PLUS-ZIP * (ďalej len bonus).

Záväzná objednávka musí byť realizovaná v sieti predajcov ISOTRA Partner, ISOTRA ARTOSI Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA (ďalej len obchodný partner), ktorých zoznam je uverejnený na www.isotra.skwww.artosi.sk. Akcia sa vzťahuje na štandardné aj príplatkové prevedenia produktov a na základné aj príplatkové farebné prevedenia.

Bonus je možné získať na základe nasledujúceho pravidla:

Nevyhnutnou podmienkou získania bonusu je vygenerovanie unikátneho kódu na ww.artosi.sk/konfigurator. Na týchto stránkach si účastník akcie nakonfiguruje pergolu ARTOSI, vrátane screenových roliet. Před odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom bode konfigurácie, bude mať účastník akcie možnosť vygenerovať unikátny kód pre získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za pergolu ARTOSI a screenové rolety. Celková cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

Svoj súhlas s účasťou na akcii usporiadateľa preukazuje účastník akcie vygenerovaním unikátneho kódu na www.artosi.sk/konfigurator a odoslaním nezáväzného dopytu. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, všetci jeho zmluvní obchodní partneri a ich zamestnanci a osoby im alebo ich zamestnancom blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Účastníkovi akcie nárok na bonus nevznikne, ak zistí usporiadateľ či ak bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka akcie či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi akcie k získaniu bonusu.

Účastník akcie nie je oprávnený nárokovať iné plnenie, ako je uvedené v podrobných pravidlách akcie a bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie pozmeniť
pravidlá či akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a náhrady. Informácie o akcii usporiadateľa prebehnú vo vybraných on-line komunikačných kanáloch a inzercii spoločnosti ISOTRA a.s., na webových stránkach usporiadateľa: www.isotra.sk a www.artosi.sk.

Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas s týmito podrobnými pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so správou a spracovaním osobných údajov, a to do odvolania tohto súhlasu. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka akcie je dobrovoľné. Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa, rovnako ako s ich následným spracovaním pre marketingové účely usporiadateľa, tj. okrem iného na účely ponúkania produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačných spoločností, v platnom znení. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje súťažiaci na dobu do odvolania tohto súhlasu.

* plánované uvedení na trh duben 2021