menu

Zásady spracovania osobných údajov v ISOTRA a. s.

Spoločnosť ISOTRA a.s., IČO: 47679191, so sídlom Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, pod sp. zn. B 3169, prehlasuje, že pri spracovaní osobných údajov subjektov údajov postupuje vždy v súlade s nižšie uvedenými zásadami vyplývajúcimi zo čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR"):

Uplatnenie práv subjektov údajov v spoločnosti ISOTRA a.s.

Subjekty údajov môžu u spoločnosti ISOTRA a. s. za podmienok stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatniť vo vzťahu k ich spracovávaným osobným údajom nasledujúce práva:

Vyššie uvedené práva je potrebné vždy uplatniť u správcu osobných údajov, voči spoločnosti ISOTRA a.s. tak nie je možné uplatňovať uvedené práva v prípadoch, keď je pre daný účel spracovania iba v postavení spracovateľa.

Vyššie uvedené práva je subjekt údajov oprávnený uplatniť u spoločnosť ISOTRA a.s. v písomnej listinnej forme s úradne overeným podpisom na adrese Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej správy s uznávaným el. podpisom doručené na e-mailovú adresu: isotra@isotra.cz alebo prostredníctvom dátovej schránky ID: 8wiemb6

Spoločnosť ISOTRA a.s. týmto informuje subjekty údajov, že majú možnosť podať na Úrad pre ochranu osobných údajov za podmienok stanovených čl. 77 GDPR sťažnosť, ak sa domnievajú, že spracovanie ich osobných údajov zo strany spoločnosti ISOTRA a.s. bolo porušené GDPR.

Spoločnosť ISOTRA a.s. týmto informuje subjekty údajov, že majú za podmienok stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnú súdnu ochranu, ak majú za to, že ich práva boli porušené v dôsledku spracovania ich osobných údajov spoločnosťou ISOTRA a.s. v rozpore s GDPR.

Plnenie informačné povinnosti podľa článku 13 GDPR (pdf)

ISOTRA a.s.